cycle 3 task 03, Suzanne Treister

cycle 3 task 03, Suzanne Treister, Algorithm Diagram